Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018

Αυτό είναι το αίτημα των 29 δημοτών προς τους αρμόδιους φορείς για την υδροδότηση των σπιτιών τους

Αυτό είναι το αίτημα των 29 δημοτών που κοινοποιήθηκε στο Δήμο και στους
αρμόδιους φορείς για την έλλειψη νερού και την υδροδότησή τους στην περιοχή Σκάρπα Λουτρακίου
   

   Προς
                                                                                    Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου                                                               
                                                                                    Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων
                                                                                    Κοινοποίηση   
                      - Aποκεντρωμένη Διοίκηση
                      Πελοποννήσου –Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
                      Γραφ.Γεν. Γραμματέα
                     -  κ.κ  Δήμαρχο Λουτρακίου Περ.Αγ.Θεοδ.
                    - ΔΕΥΑ Λουτρακίου Περ.Αγ.Θεοδ.                                               
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
                                        με το παρόν υποβάλουμε αίτημα υπογεγραμμένο από 29   δημότες με το οποίο αιτούμεθα  σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θέματος σχετικά με την υδροδότηση των νομίμως υφισταμένων κατοικιών στην περιοχή του ΠΔ 630/85 σε εφαρμογή  της ισχύουσας νομοθεσίας και σύμφωνα με το αριθ 18677/1533/11.5.15 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (σχετ 1), στην οποία απευθύνθηκε  ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλλογος Σκάρπα Δροσιά με αντίστοιχα ερωτήματα, ως εποπτεύουσα αρχή της ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ (σχετ 2). 
          Το νερό είναι φυσικό αγαθό προς εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών  και πρέπει να παρέχεται σε όλους και κυρίως σε όσους πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις όπως συμβαίνει τώρα στην περιοχή μας.
          Επισημαίνουμε στη περιοχή του ΠΔ 630/85 υφίστανται 1300 περίπου κατοικίες. Από αυτές  300 περίπου υδροδοτούνται από την ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ (με τις γραμμές 2,6και7).Περίπου 600 υδροδοτούνται από ιδιωτικές γεωτρήσεις με δικά τους δίκτυα στις περιοχές των Συλλόγων Ν.Πολιτεία,Πούσι Μεϊντάνι και Πευκιάς.
          Τελικά χωρίς παροχή νερού παραμένουν μόνο περίπου 400 κατοικίες που ευρίσκονται κυρίως στις περιοχές των Συλλόγων Αγ. Βαρβάρα, Σκάρπα- Δροσιά, Όαση και  Χαρβάτι και  στην πλειονότητα τους (70%) είναι πριν το 1985 και είτε έχουν νομιμοποιηθεί με τον ν. 1337/83, είτε έχουν  ταχτοποιηθεί για πάντα με το ν. 4014/11 και υπαγωγή στο ν.4178/13.Συμειωνεται δε οτι ένα 10% περίπου έχουν νόμιμες οικοδομικές άδειες.
          Αυτό αποδεικνύει καταφανέστατα την διάκριση που υφιστάμεθα ως πολίτες αυτού του Δήμου.
           Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι σε αντίθεση με τον Δήμο Λουτρακίου και την αντίστοιχη ΔΕΥΑ, η ΔΕΗ  εφαρμόζει  πάντα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και έχει                                                                  ηλεκτροδοτήσει σε αντίστοιχους χρόνους όλες τις κατοικίες της περιοχής που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.
            Η αυθαίρετη δε ερμηνεία του περιεχομένου του ΠΔ 630/85 από τον Δήμο  και την αντίστοιχη ΔΕΥΑ και η αποτύπωση  αυτής στο άρθρο 3.2 του κανονισμού λειτουργιάς, οδήγησε σε κατάφορη καταστρατήγηση, τόσο της εκάστοτε  ισχύουσας νομοθεσίας,  όσο και των δικαιωμάτων των κατοίκων, που ταλαιπωρούνται  35 χρόνια τώρα αγοράζοντας πανάκριβα το νερό από ιδιωτικές  υδροφόρες.
            Αυτή η μεροληπτική τακτική  συνεχίστηκε και μετά την έκδοση των νόμων 4014/11 και  4178/13 και φτάνει μέχρι σήμερα, τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση τους  παρά τα επανειλημμένα προφορικά και γραπτά διαβήματα, με προσκόμιση,  τόσο στον Δήμου όσο και στην ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ, όλων των ερμηνευτικών εγκυκλίων και εγγράφων των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, κάποιες εκ των οποίων εφαρμόζονται  ήδη από Υπηρεσίες του Δήμου. 
        Εξ όλων των ανωτέρω προκύπτει ότι χρήζει άμεσης τροποποίησης το άρθρου 3.2 του κανονισμού λειτουργιάς της ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ,  το οποίο απαγορεύει την υδροδότηση των κατοικιών που  ευρίσκονται ανατολικά της πόλεως και εντός των ορίων του ΠΔ 630/85, προκειμένου ο κανονισμός  στο συγκεκριμένο άρθρο και παράγραφο να συμμορφωθεί   με τις πρόσφατες διατάξεις του νόμου, ώστε να αποκατασταθεί η νομιμότητα που κατάφορα παραβιάζεται από την ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ. 
          Επειδή οι  οικίες διατάξεις του νόμου που προβλέπουν την υδροδότηση εκτός των άλλων και των κατοικιών μας, είναι αναγκαστικής εφαρμογής.
          Επειδή είναι αδικαιολόγητη η  εμμονή της ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ  να μην τροποποιεί καίτοι υποχρεούται εκ του νόμου την συγκεκριμένη διάταξη του κανονισμού.
          Επειδή  η υπομονή μας έχει εξαντληθεί  και προτιθέμεθα να διεκδικήσουμε σε κάθε αρμόδιο όργανο,  υπηρεσία και θεσμό το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα υδροδότησης των κατοικιών μας.
            Ζητούμε από εσάς  να θέσετε εντός του νομίμως προβλεπομένου χρόνου το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε  να λάβει σχετική απόφαση, με την οποία να διαπιστώνει την συγκεκριμένη παράβαση του κανονισμού και του νόμου και σε κάθε περίπτωση να προβεί με την απόφαση αυτή σε έγγραφη εντολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ,  με την οποία να υποχρεωθεί στην απαιτούμενη εκ του νόμου τροποποίηση του Kανονισμού Λειτουργίας  και να την υποβάλει στο Δημοτικό σας Συμβούλιο προς έγκριση.
Διατελούμε μετά τιμής


Οι υπογράφοντες δημότες Δήμου Λουτρακίου   
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ                                           ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ                 ΥΠΟΓΡΑΦΗ


Αυτά είναι τα συμπληρωματικά στοιχεία που απέστειλαν οι υπογράφοντες

                                                                                    Λουτράκι         14/ 02/2018                                                                                                                                                                                                                                                            Προς                                                                                     Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                 Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων                                                                                    Κοινοποίηση                                                                                       - Aποκεντρωμένη Διοίκηση                                                                                     Πελοποννήσου –Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου                                                                                     Γραφ.Γεν. Γραμματέα                                                                                  -  κ.κ  Δήμαρχο Λουτρακίου Περ.Αγ.Θεοδ.                                                                                    Θέμα: Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων  Σχετ:Tο από 21/01/2018 έγγραφο 29 δημοτών του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. ΘεοδώρωνΚύριε ΠρόεδρεΚαταθέτουμε συμπληρωματικά έγγραφα, προς ενημέρωση του αντίστοιχου φακέλου επί του αιτήματοςγια σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου των 29 Δημοτών, που κατατέθηκε 25/01/2018.Το ίδιο έγγραφοκατατέθηκε στις 29/01/2018 (αριθ. πρωτ. Δήμου  1405), με επισυναπτόμενα τα δυο αναφερόμενα (σχετ1,2) έγγραφα. Με το παρόν σας επισυνάπτουμε και  τα ακόλουθα:   1. Προεδρικό Διάταγμα 630/85.2.Εγγραφο αριθμ. 2405/21.04.2005 του ΙΓΜΕ. 3. Απόσπασμα από το εκπονηθέν  <<Σχέδιο διαχείρισης της περιοχής του Υδροφόρου Ορίζοντα ΔήμουΛουτρακίου Περαχώρας >>.4.Εγγραφο   αριθμ.   19334/13.6.12   της   Δ/νσης   Νομοθετικού   Εργου   του   ΥΠΕΚΑ,   περί   δικαιώματοςυπαγωγής των αυθαιρέτων κατοικιών της περιοχής στους ισχύοντες νόμους.5.Εγγραφο 5128/167/25.01.2013 της Δ/νσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ, ότι η περιοχήδεν είναι NATURA.6. Δελτίο τύπου του Δήμου Λουτρακίου με ημερομηνία 8/03/12. 7.Ανακοίνωση της ΔΕΥΑΛΠΑγ.Θ με ημερομηνία 4/04/16.8.Τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ από την αρμόδια Διεύθυνση ΟΚΚ   (της Δ/νσης Πολεοδομίας του Υπουργειου),αριθ.53481/1.12.2011,19023/2.2.2013,7100/8.07.2014,11855/17.09.2014,περί σύνδεσης με δίκτυα κοινής ωφελείας, διαγραφής προστίμων και έγκρισης εργασιών συντήρησης και επισκευής, επί των εκάστοτε ισχυόντων νόμων 4014/11 και 4178/13.                                                                                                                              Διατελούμε μετά τιμής                                                                                                                   Οι  29 Δημότες του ανωτέρω σχετικο

loutrakiblog.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου